Evaluatie COVID-19

V&R heeft een tool ontwikkeld waarmee corona-crisisteams hun aanpak (tussentijds) kunnen evalueren. Nu de maatregelen versoepeld worden, kunnen we zeggen dat crisisteams in het begin van de nafase beland zijn. Daarmee is de crisis zeker nog niet voorbij. Het betekent wel dat organisaties nadenken over welke activiteiten doorlopend zijn en welke scenario’s zich nog kunnen ontwikkelen.

Evaluatie is hierbij een belangrijk onderdeel. Om terug te kijken, leerpunten te formuleren en om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op een eventuele opschaling. Onze tool ondersteunt dit proces en is snel toepasbaar. De evaluatie richt zich op het product en het proces. Wat hebben we gedaan? Hoe hebben we dat uitgevoerd? En wat betekent dit voor de planvorming?

Stap 1: Doel van de evaluatie bepalen

Samen inventariseren we het doel van de evaluatie. Is deze bedoeld om terug te kijken en leerpunten te formuleren? Of is het een tussentijdse evaluatie om te leren en vooral ook vooruit te kijken? Natuurlijk kan de evaluatie ook gericht zijn op de aanpak van een nieuwe golf met de leerpunten in het achterhoofd. Of een combinatie hiervan. 

Als het doel helder is, gaan wij van start met het vullen van de evaluatietool.


Stap 2: Uitzetten online vragenlijst binnen (crisis)organisatie

V&R heeft per vakgebied relevante evaluatievragen voor deze crisis geformuleerd. Op basis van de inventarisatie in stap 1 maken wij een online vragenlijst, passend bij jullie behoefte. Wij stemmen de set vragen samen af en voegen vragen specifiek voor jullie organisatie toe. Vervolgens zetten wij deze vragenlijst uit binnen jullie organisatie, via ons eigen systeem ELS. Dit gebeurt organisatiebreed, zodat niet alleen sleutelfunctionarissen van crisisteams bevraagd worden maar desgewenst de hele organisatie. 


Stap 3: Analyseren van de resultaten

Wij analyseren de gegeven antwoorden. Aan deze analyse is geen oordeel verbonden. Deze geeft een feitelijke weergave van gebeurtenissen en de manier waarop medewerkers deze hebben ervaren. Ook laat de analyse zien welke elementen veelvuldig terugkomen in antwoorden. 


Stap 4: Voorbereiden evaluatiebijeenkomst

Daarnaast vragen wij de verschillende deelnemers aan de evaluatie om ons relevante materialen zoals notulen, logboeken en foto’s toe te sturen. Deze stukken vormen, samen met de antwoorden op de evaluatievragen, input voor de voorbereiding van een evaluatiebijeenkomst.

Onze trainer bereidt een evaluatiebijeenkomst voor en stemt deze met jullie af. De trainer bespreekt met jullie de grote lijnen. Samen bepalen we welke sleutelfunctionarissen gaan deelnemen aan de evaluatiebijeenkomst. 


Stap 5: Begeleiden evaluatiebijeenkomst

Samen met het team zoomen we in op de resultaten. Wij begeleiden jullie evaluatiebijeenkomst, op basis van de aangegeven evaluatiedoelstelling. Uiteraard is hier ruimte om in vertrouwelijke kring stoom af te blazen en kritische processen te benoemen. En zeker ook te benoemen wat als prettig is ervaren en welke punten een kracht van de organisatie zijn gebleken.


Stap 6: Korte en krachtige evaluatierapportage

Alle verzamelde input verwerken wij in een praktisch evaluatierapport. Dit rapport is er op gericht om leerpunten snel op te kunnen pakken, deze voort te zetten en vooruit te blikken.


Wil je meer weten? 

Anne-Lieke Wagenaar kan je hier alles over vertellen. Anne-Lieke is te bereiken via annelieke@v-r.nl of 06 405 275 03.