Actueel

Met ‘blauw-blauw’ rijden: nut en noodzaak?
Actueel

Met ‘blauw-blauw’ rijden: nut en noodzaak?

woensdag 7 juli 2021 - Deborah Breen

 

Steeds vaker lezen en horen we tijdens trainingen dat crisisfunctionarissen, waaronder een Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) of functionaris crisiscommunicatie, beschikking hebben over een eigen piketvoertuig. Ja, een eigen voorrangsvoertuig dus. Het hebben van een eigen voertuig als crisisfunctionaris onderschrijven wij van harte. Wel zetten wij vraagtekens bij hoe deze voertuigen nu gebruikt worden.


Hoe zit het met de regels? 
Uit verschillende wetten en regelingen1 blijkt dat voor voorrangsvoertuigen wordt teruggevallen op de ‘dringende taak’. Dus:

a. een voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulp van de betrokken hulpverleningsdiensten vergt.

b. het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat.

c. een ernstige verstoring van de openbare orde of de rechtsorde, waarvoor een directe en snelle inzet noodzakelijk is.


Als wij dit lezen vragen wij ons af of een OvD-Bz, functionaris crisiscommunicatie of leider CoPI deze dringende taak heeft.

OvD BZ groene wagen


Complex

Het is namelijk complex om met optische en geluidssignalen te rijden. Dit vergt een grote inspanning. Je bent niet alleen gefocust op je eigen rijden, maar ook op medeweggebruikers. Je schiet al snel van hulpverlener naar overtreder. Veroorzaak je een ongeval tijdens je spoedrit? Dan kun je in overtreding zijn van artikel 5 of 6 van de Wegenverkeerswet.

Daarnaast staat vast dat het mogen rijden met blauw zwaailicht of sirene alleen mag in opdracht van of met toestemming van de meldkamer.

“Voor een burger is het moeilijk om nog onderscheid te maken tussen alle voorrangsvoertuigen.”

Wat leren we uit de praktijk?
De wetgever heeft voorrangsvoertuigen in het leven geroepen zodat burgers zichzelf niet telkens afvragen: moet ik deze auto nu wel of geen voorrang geven? Maar als we kijken naar het straatbeeld, is het tegenwoordig een wirwar aan kleuren en voertuigen van operationele- en hulpdiensten. En dan heb je ook nog de uitzonderingen voor bijzondere onderdelen van politie en defensie. Voor de burger is het dan ook moeilijk om nog onderscheid te kunnen maken.

Zo is er een grote diversiteit aan modellen en merken. Uiteenlopend van een Volkswagen Up tot aan een Mercedes Vito. En dan nog maar te zwijgen over de kleurstellingen die worden gebruikt. Gelukkig is er in Nederland wel een landelijke huisstijl afgesproken als het gaat om de striping. Dan hebben wij burgers gelukkig nog een herkenningspunt.

Zonder de wettelijke materie er nog verder op na te slaan, vragen wij ons af: weten wij zelf wel wie bevoegd is om in een voorrangsvoertuig te rijden?


Conclusie
Het staat vast dat de Veiligheidsregio is aangewezen als hulpverleningsdienst in de regeling Optische Geluidssignalen 2009. Verder staat vast - in ieder geval voor ons - dat binnen de wetgeving de ‘dringende taak’ en ‘snelle inzet’ voorop moeten staan. Dat je in deze regeling wordt aangewezen als hulpverleningsdienst, wil niet zeggen dat daar direct een dringende taak aan gekoppeld is.

Wij vinden dan ook dat de functionaris crisiscommunicatie in het CoPI, de leider CoPI en de OvD-Bz géén dringende taak hebben en géén snelle inzet vergen. En daarom niet met blauw-blauw en toet-toet mogen rijden voor een GRIP inzet.


Check ook gelijk onze Verdiepingstraining Officier van Dienst Bevolkingszorg.

1 De RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens), WVW (Wegenverkeerswet) en Regeling Optische en Geluidssignalen 2009. 

(Foto boven artikel: Willem Hilhorst)

terug naar het overzicht

Reacties


Dhr. Dees Heuts15-08-2022

Wat een drama, na 12 jaar Veiligheidsregio nog steeds geen duidelijkheid over wat wel en wat niet! Alleen maar visies en meningen, maar geen regelgeving. Hier zou energie in gestoken moeten worden.


Jan Maaskant21-07-2021

LS, misschien toch goed om even te reageren. In Zuid-Holland Zuid rijdt de OvD-Bz in alle piketgebieden met een opvallend (groen) dienstvoertuig, maar heel bewust is er voor gekozen om deze niet te voorzien van blauwe optische en geluidssignalen. We zien dus dat er wisselend mee om wordt gegaan.


Ed 11-07-2021

Ls, Deze discussie komt wel vaker ter sprake. Mijns inziens kan je er op twee manieren naar kijken. Ten eerste vanuit een (verkeer) juridische invalshoek. Taal technisch ; ... a. een voor de mens levensbedreigende situatie die directe hulp van de betrokken hulpverleningsdiensten vergt. b. het voorkomen van een voor de mens levensbedreigende situatie of een situatie waarin ernstige schade aan gebouwen of goederen ontstaat. c. een ernstige verstoring van de openbare orde of de rechtsorde, waarvoor een directe en snelle inzet noodzakelijk is. ..is, per definitie voor de diensten, die niet als 'hulpverlenende kerndiensten' kunnen worden aangemerkt, niet van toepassing en daarmee vervalt de noodzaak en dus ook de toestemming / noodzaak. Daarnaast is het evident dat je een gedegen rijopleiding moet hebben gevolgd (met voorgeschreven her-certificering) die het rijden met optische en geluidssignalen verantwoord maakt. Los van de discussie over de aansprakelijkheid, die altijd (!) bij de bestuurder blijft liggen van een voorrangsvoertuig (los van welke discussie dan ook). Functionarissen die de rol van bijvb ; OvD-BZ , leider Copi en voorlichter vervullen, vallen (als je het vanuit voorgaande perspectief benaderd) dus buiten deze categorie en kan je dus de opvatting hebben dat deze niet (vanuit de dringende / hulpverlenende taakstelling) met Prio.1 / voorrangsvoertuig / O&G ter plaatse zouden moeten komen. Echter ; deze functionarissen maken deel uit van een team (Copi) wat, na opschaling naar GRIP niveau de multidisciplinaire aansturing gaat verzorgen op het brongebied van een complex incident. O.a. de afstemming tussen de diverse taakverantwoordelijkheden en de noodzaak om die op elkaar af te stemmen tussen de diverse kolommen, maakt (mijns inziens) dat het team vanaf het eerste plenaire overleg bij elkaar moet zijn en compleet is. Uit eigen ervaring weet ik dat het zeer onwenselijk is om niet alle kolommen 'aan tafel' te hebben en zo gedwongen wordt om inhaalslagen en aanpassingen toe te passen. Als het incident voort duurt en zich verder ontwikkeld, zijn deze inhaalslagen veelal niet meer te maken, loop je achter de feiten aan en ben je constant alleen maar aan het bijsturen en 'repareren' wat bij cruciale incidenten niet wenselijk, toepasbaar,- en uitlegbaar is. Het Copi stuurt altijd op het 'WAT' en niet op het 'HOE' en met name de cruciale besluiten op het WAT worden in het Copi genomen en maken niet zelden een significant verschil op de afloop van incidenten. Derhalve pleit ik er voor om de beschikbaarheid voor het rijden met een voorrangsvoertuig met O&G voor de vaste (!) functionarissen van het Copi mogelijk moet zijn / blijven. Uiteraard is het van belang dat de functionarissen dan beschikken over de juiste opleiding / (her)certificering / voertuigen en uitrusting en er regievoering plaats vindt vanuit een meldkamer / alarmcentrale / OC. Voor zover.


Reageren